Leefbaarheid in heel Nieuwegein

Niet aanbod- maar vraaggericht hulp en zorg organiseren

De gemeente Nieuwegein is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, woningaanpassing e.d.).

ieders Belang wil vraaggerichte Hulp bij het huishouden

ieders belang vindt, dat de huishoudelijke hulp meer vraaggericht moet worden. Daarom dient de indicatiestelling door het buurtteam altijd tijdens een gesprek aan de keukentafel te gebeuren, want achter de vraag om huishoudelijke hulp kunnen vele hulpvragen schuilen. ieders belang wil dat de indicatie wordt uitgebreid met het onderzoek naar de huisvestingsbehoefte. 

Hulp wordt altijd te laat aangevraagd, dan is er vaak al heel veel gebeurd en had de zorg al lang geleverd moeten worden. Het proces van melding van de ondersteuningsbehoefte tot de feitelijke hulp in de huishouding duurt veel te lang.

ieders Belang wil een voorlopige indicatiestelling spoedhulp en direct hulp 

Bij de aanvraag voor spoedhulp heeft de aanvrager op korte termijn hulp nodig daarom wil ieders belang dat;

de voorlopige indicatie van de aanvraag van spoedhulp gedaan kan worden door de transferverpleegkundige van het ziekenhuis, de huisarts of de verpleeghuisarts;  
deze voorlopige indicatie naar het buurtteam wordt verstuurd en CC naar de uitvoerende organisatie; 
de uitvoerende organisatie de hulp de volgende werkdag inzet;
het buurtteam vervolgens het keukentafelgesprek verricht en achteraf de beschikking verzendt. 

ieders Belang wil gecombineerde indicatiestelling

ieders Belang wil dat gestreefd moet worden naar het combineren van de indicatiestelling voor de huishoudelijke hulp, van de wijkverpleging en de 24 uurszorg. Niet eerst experimenteren maar integreren. 

ieders Belang wil dat de huisvestingsbehoefte wordt meegenomen in de indicatiestelling van de WMO, de wijkverpleging en de 24 uurszorg

Hulp komt vaak te laat, de hulpbehoevende kan veel beter af zijn in een andere woning dan de woning waar hij/zij woonachtig is. Vastgesteld kan worden of het voorzien van de hulpbehoevende met passende huisvesting (kleine,  gelijkvloers, drempelvrij, rolstoelgeschikt) tot vermindering van de zorgbehoefte kan leiden. Dit geldt voor jong en oud.

ieders Belang wil altijd een onafhankelijk deskundig clientondersteuner aan tafel

ieders Belang vindt, dat bij alle gesprekken in het sociale domein van hulp en zorg een onafhankelijke deskundige clientondersteuner aanwezig moet zijn. 

De jeugdzorg levert onveilige gevoelens blijkens vele reacties van Nieuwegeinse ouders en ook kinderen.  

Net als bij de WMO,  kan voor de hulp voor jeugd en gezin, onafhankelijke ondersteuning geëist worden bij het WMO-loket. Die ondersteuner helpt bij het begrijpen en het vinden van de weg in het doolhof van de partijen, die werkzaam zijn in de hulp en zorg. ieders Belang  draait dat recht om. Al bij het eerste intakegesprek moet de onafhankelijke ondersteuner worden meegenomen. De onafhankelijke ondersteuner kan zorgen, dat de ouders als eerstverantwoordelijken niet terzijde worden geschoven. Cliëntenraden gaven in 2019 aan, dat er weinig bekendheid is met dat recht op gratis ondersteuning. Ook de Stichting U CENTRAAL, die de ondersteuning levert, stelt in haar beleidsvisie 2021, dat het gezicht naar buiten duidelijker neergezet kan worden. 

ieders Belang wil dat de gemeente de eigen bijdrage van ouders betaalt, bij juridisch advies.

Als ouders juridisch advies nodig hebben en een inkomen hebben tot het sociaal minimumloon vergoedt de gemeente de eigen bijdrage van een prodeo Advocaat.