Voor Nieuwegein met Nieuwegein

ieders Belang vindt dat Nieuwegeiners voor elkaar zorgen

Nieuwegeiners zorgen voor elkaar. Familie en vrienden helpen elkaar. Dat hebben we de afgelopen jaren tijdens de Corona lockdowns goed kunnen ervaren, de burenhulp nam een grote vlucht. De voedselbank kreeg meer producten aangeleverd door (horeca)bedrijven en bewoners. Bemoeienis en financiële hulp van de gemeente was niet nodig.  

Uit de monitoring sociale kracht blijkt dat gemiddeld 47% van de Nieuwegeiners betrokken is op hulp aan medebewoners of dat wil doen. De eerste hulp komt van Nieuwegeiners als medemensen. Mensen, die elkaar kennen in clubs of verenigingen, bellen wanneer iemand ziek is of niet opdaagt. Er zijn vele  belkringen voor ouderen. 

ieders Belang steunt initiatieven van bewoners en organisaties, maar vraagt ook om een eigen bijdrage. 

Als een initiatief of organisatie als een stichting of een vereniging een door Nieuwegein gewaardeerde betekenis of doelstelling heeft, dan moeten Nieuwegeiners ook een eigen bijdrage in de vorm van vrijwilligerswerk, contributie, donatie of schenking leveren.  

De gemeente kan voorlichting geven bij de opzet van crowdfunding door Nieuwegeiners. De gemeente mag initiatieven en organisaties ‘helpen bij’ maar niet ‘overnemen’. 

Op verzoek van initiatiefnemers kan een aanvullende gemeentelijke financiële bijdrage worden gegeven uit een initiatievenfonds. Die burgerinitiatieven geven uitdrukking aan de zelfredzaamheid van de Nieuwegeiners.  

ieders Belang vindt, dat stichtingen en verenigingen het eerst aan zet zijn. 

ieders Belang vindt, dat de gemeente moet aansluiten bij de zelforganisatie van Nieuwegeiners in de samenleving. Laat de Voedsel- Kleding- en Speelgoed-bank functioneren als vrijwilligersorganisatie. Komen ze producten tekort, dan zijn Nieuwegeiners en Nieuwegeinse ondernemingen gaarne bereid om te helpen. De gemeente kan wel helpen bij het regelen van de huisvesting.

ieders Belang wil meer inspraak van de bewoners in de wijken.  

ieders Belang maakt zich sterk voor meer invloed van de wijknetwerken. Als het aan ieders Belang ligt krijgen de wijknetwerken een eigen budget van de gemeente. Het wijknetwerk gaat, gehoord de wijkbewoners, beslissen over het toekennen van middelen uit het eigen wijkbudget. Wij stellen voor, dat het wijkplatform wijkbewoners uitnodigt, om voorstellen in te dienen voor initiatieven, waarbij ze zich inzetten voor elkaar en hun leefomgeving. Zoals wijk- en buurtfeesten, buurtbemiddelings -initiatieven, maar ook bijvoorbeeld een eigen plek voor jongeren.

Het wijknetwerk krijgt een budget om de initiatieven te verzamelen. Er moet voor gewaakt worden, dat er voldoende draagvlak aanwezig is in de wijk. De gemeente kan, op verzoek van het wijknetwerk, een draagvlak meting uitvoeren. De kosten mogen niet geheel worden bekostigd uit het budget van het wijknetwerk. ieders Belang vindt dat initiatieven ook zelf moeten proberen om een deel van de kosten te dekken en of vrijwilligersinzet te regelen. De bijdrage uit het wijkbudget moet een aanvulling zijn.  

Als er niet voor alle voorstellen en initiatieven voldoende geld beschikbaar is in het wijkbudget, dan kan door digitale meningspeiling en/of in fysieke bijeenkomsten stemmen verzameld worden om de prioriteit van de ideeën in  volgorde te zetten. Initiatieven met de laagste voorkeur vallen dan buiten het wijkbudget.

Meer directe inspraak bij aanpassing van de inrichting (fysieke leefomgeving) van de wijk. 

Het vervangen van parkeerplaatsen door groen of andersom behoeft de instemming van 75% van de bewoners in die straat. Beperking van parkeerplaatsen in een wijk behoeft de instemming van 75% van die wijk, maar ook van omliggende wijken, die mogelijk last krijgen van het waterbedeffect. Doorslag en Batau Zuid hoeven geen last te krijgen van het tekort aan parkeerplaatsen in de naastliggende wijk in City-West. De draagvlakmetingen geschieden op verzoek van de wijknetwerken door de gemeente.

ieders Belang wil meer ruimte voor uitdagende Nieuwegeiners. 

Als bewoners een taak willen overnemen, die de gemeente (soms voor meer jaren) heeft uitbesteed, dan moet in de aanbestedingsvoorwaarden ruimte zijn voor het tussentijds overnemen door uitdagende Nieuwegeiners. Ook voor wooncorporaties van huurders en kopers moet ruimte komen. Zeker waar het gaat om initiatieven van ouderen. Faciliteren is hierbij het uitgangspunt. Denk hierbij aan een “initiatievenbank”.

ieders Belang wil dat er meer ruimte komt voor jongeren en jongvolwassenen. 

ieders Belang vind dat jongeren zich ook moeten kunnen vermaken in Nieuwegein en niet naar een andere stad hoeven te reizen. Wij vinden, dat er te weinig te doen is voor jongeren en jongvolwassenen. Daarom denken wij aan de kermis en bioscoop terug. Maar ook diverse festivals waar veel te beleven is voor deze groep. Ook kun je hierbij denken aan het uitbreiden van het uitgaansleven aan de Herenstraat.

ieders Belang is voorstander van herinvoering van de gemeentegids.  

Daarin vinden Nieuwegeiners waar ze terecht kunnen. In de gemeentegids, die ook als sociale kaart op de website wordt opgenomen, worden alle initiatieven opgenomen, gerangschikt naar vragen, behoeften en noden van Nieuwegeiners. Ook hier pleiten we voor vraaggericht organiseren. Belangrijk voor vragen van Nieuwegeiners zijn ook de wijknetwerken. Verder vindt ieders Belang het belangrijk, dat de balie functionarissen op het gemeentehuis genoeg moeten weten of kunnen vinden, om te voorkomen, dat Nieuwegeiners van het kastje naar de muur worden gestuurd.

ieders Belang wil dat het woningtekort wordt opgelost in Nieuwegein.  

Wij vinden het belangrijk dat er voldoende woonruimte is, maar niet ten koste van alles. We moeten nog wel normaal kunnen leven en niet alle bomen kappen omdat er gebouwd moet worden. Wij willen niet voor de regio bouwen. Natuurlijk is het belangrijk dat er voldoende woningen zijn. Alleen bouwprojecten aannemen waarbij voldoende rekening wordt gehouden met groen leefbaarheid en milieu en de juiste infrastructuur.